Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KWANTES GROENVERZORGING.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hovenier
Kwantes GroenVerzorging, gevestigd te Andijk, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 62481274.
b. Hovenierswerkzaamheden
1. het uitvoeren van boomverzorgings-, en aanverwante werkzaamheden zoals daar zijn het bijsnoeien of kappen van bomen en/of struiken.
Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken
c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden
beheerst.
2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor buiten.
Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken
c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden
beheerst.
3. Het leveren van benodigde materialen voor e onder punt 1 en 2 genoemde
werkzaamheden.
4. het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
c. Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Kwantes GroenVerzorging opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder artikel 1, sub b. 1, 2, 3 en 4 staan omschreven.
d. Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Kwantes GroenVerzorging zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld bedrag.
e. Vrij- of regiewerk
Alle werkzaamheden welke niet zoals in artikel 1 sub d, zijn omschreven tussen opdrachtgever en Kwantes GroenVerzorging zijn overeengekomen.
f. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en
ondernemingsbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht,dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor de verplaatsing naar en van het werk.
g. Materialen zijn
-Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen
-Zand, grond, teelaarde en compost.
-Dode materialen: alle overige producten en materialen.
h. Bedragen en prijzen
Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de offerte en/of rekening.

 

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID
1. Door een uittreksel van de algemene voorwaarden, op aanvraag van de opdrachtgever, op briefpapier af te drukken, alsmede een schriftelijke verwijzing van de algemene voorwaarden die op de website van Kwantes GroenVerzorging staan, stelt Kwantes GroenVerzorging de opdrachtgever in de gelegenheid zich vooraf op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Daar in alle offertes en/of overeenkomsten wordt verwezen naar deze voorwaarden, gaat Kwantes GroenVerzorging ervan uit dat door middel van ondertekening door opdrachtgever van de offertes en/of overeenkomsten opdrachtgever aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2. Overeenkomsten tot aanneming van werk zijn voor beide partijen bindend na
ondertekening van de offerte en/of overeenkomst door beide partijen.
3. Afspraken overeengekomen anders dan met Kwantes GroenVerzorging worden niet bindend geacht.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1
bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en Kwantes GroenVerzorging te zijn geaccepteerd.

ARTIKEL 3 – OFFERTE / OVEREENKOMST
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tot 14 dagen na de boven de offerte genoemde datum,
tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een geldigheidsdatum wordt vermeld. In het
andere geval wordt een geldigheidsdatum in de offerte vermeld.
In beide gevallen kunnen na deze datum geen rechten meer aan de offerte worden
verleend.
2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Kwantes GroenVerzorging verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
3. Kwantes GroenVerzorging behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
4. Schetsen, tekeningen en ontwerpen in klad of inkt worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, ter verduidelijking bij een offerte/overeenkomst door hovenier
vrijblijvend verstrekt. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Kwantes GroenVerzorging wordt gegund, verbindt de opdrachtgever zich de bij de offerte/de overeenkomst verstrekte gegevens (genoemd in artikel 3, lid 2) binnen 30 dagen na de datum, genoemd in de offerte/de overeenkomst aan Kwantes GroenVerzorging te retourneren.
5. Tekeningen, ontwerpen en schetsen kunnen uitsluitend in bezit van opdrachtgever
blijven, indien in het eerste gesprek, voorafgaand aan de offerte/de overeenkomst een vaste prijs met de opdrachtgever is overeengekomen voor het maken van een tekening, een schets een ontwerp: dit geldt voor mondelinge afspraken tussen
Kwantes GroenVerzorging en opdrachtgever, alsook voor afspraken die schriftelijk door Kwantes GroenVerzorging zijn bevestigd en door beide partijen zijn ondertekend.

ARTIKEL – 4 LEVERANTIES
1. Alle leveranties die door Kwantes GroenVerzorging aan opdrachtgever geschieden, worden– voorzover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn inbegrepen – in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor transport, verwerken en/of aanbrengen.
2. Kwantes GroenVerzorging staat in voor soort-echtheid van de door hem geleverde
materialen en beplanting, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
Kwantes GroenVerzorging zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede
samenstelling van te leveren zand, grond teelaarde, compost, funderings- en/of
verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Kwantes GroenVerzorging staat in voor de groei gedurende één jaar na de door hem geleverde diensten zoals omschreven in art 1b,lid 1 tenzij overmacht aanwezig is. Deze voorwaarde komt te vervallen, indien door Kwantes GroenVerzorging en in opdracht van hem een derde onpartijdige, deskundige partij aantoont, dat de opdrachtgever de hierboven genoemde beplanting, of beplanting of
voortgekomen uit door Kwantes GroenVerzorging  geleverde diensten, ofwel verwaarloosd heeft, of niet heeft verzorgd volgens de aanwijzingen van Kwantes GroenVerzorging
6. Als bij graaf of stobbenfreeswerk niet is aangegeven door opdrachtgever dat er
kabels/leidingen liggen is Kwantes GroenVerzorging niet aansprakelijk voor eventuele schade.
7. Als er bij het versnipperen van takken steen, staal of ander dergelijk materiaal in de machine komt door toedoen van de opdrachtgever worden deze kosten naar de opdrachtgever doorberekend.
8. Voor eventuele schades door de opdrachtgever aan beplanting door het verkeerd
gebruiken van drainage of beregeningssysteem geeft Kwantes GroenVerzorging geen garantie.
9. Meer- of minderwerkzaamheden, die voortkomen uit de in lid 3 van dit artikel
genoemde werkzaamheden zullen met de opdrachtgever worden verrekend.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN VAN AANGENOMEN WERK
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de
hoofdsom, worden verrekend.

ARTIKEL 6 – TRANSPORTRISICO’S
Alle goederen en materialen zijn tijdens het transport voor risico Kwantes GroenVerzorging tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 7 – UITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT
a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.
Indien naar het oordeel van Kwantes GroenVerzorging de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Kwantes GroenVerzorging het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Kwantes GroenVerzorging het recht de
aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
b overmacht
1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever
tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd
geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die
periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen
de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal
gelden voor de resterende periode.
2. Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de
omstandigheid dat Kwantes GroenVerzorging de werkzaamheden niet conform de
overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij
de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Overmacht aan de zijde van Kwantes GroenVerzorging
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Kwantes GroenVerzorging tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen
worden uitgevoerd neemt Kwantes GroenVerzorging onmiddellijk contact op met de
opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 8 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Uitsluitend afspraken en/of overeenkomsten gesloten met de heer Kwantes GroenVerzorging zijn bindend voor de hovenier.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering van het werk aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereed komen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Kwantes GroenVerzorging daarvoor van tevoren overeengekomen, redelijk bedrag, hetgeen schriftelijk door hovenier zal worden bevestigd.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Kwantes GroenVerzorging is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Kwantes GroenVerzorging, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Kwantes GroenVerzorging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bij het begin van de werkzaamheden reeds aanwezige beplanting en gesteldheid van de bodem. De garantievoorwaarden voor de in artikel 4, lid 3 gestelde zaken gelden dan ook niet voor de aanwezige beplanting, daar de gesteldheid van deze beplanting vaak moeilijk kan worden beoordeeld.
3. Kwantes GroenVerzorging is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens werkzaamheden veroorzaakt worden door de opdrachtgever, een derde persoon die niet onder de verantwoordelijkheid valt van Kwantes GroenVerzorging of dieren.
4. Kwantes GroenVerzorging is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die veroorzaakt wordt door het niet opvolgen van de aanwijzingen van Kwantes GroenVerzorging, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers voorafgaande,tijdens en na de werkzaamheden zoals omschreven in art 1b,1d en 1e.

ARTIKEL 11 – BETALING
1. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum vermeld bovenaan de factuur. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever nog niet heeft
betaald, ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering.                                 
Bij niet betalen van het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na de datum die op deze herinnering staat vermeld, zal de vordering direct ter incasso uit handen worden gegeven en zullen de daaraan verbonden kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever komen. Door Kwantes GroenVerzorging zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente.
3. Kontante betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan aan Kwantes GroenVerzorging. Aan personen in dienst van Kwantes GroenVerzorging die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
4. Reclames van – op het eerste gezicht – zichtbare gebreken, dienen binnen acht dagen na oplevering of na gedane arbeid in opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bij Kwantes GroenVerzorging te worden gemeld. De opdrachtgever dient bij oplevering over overhandiging zelf de opgeleverde en/of overhandigde zaak na te lopen en te controleren op zichtbare gebreken (zoals
bedoeld in lid 4 van dit artikel) kan alleen na een schriftelijk verzoek van de
opdrachtgever worden behandeld en zal door Kwantes GroenVerzorging per geval
worden bekeken.
5. Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet tijdige betaling, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – PRIJSWIJZIGINGEN
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen,assurantiepremie, fiscale lasten, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is de opdrachtnemer gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale
lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Wijzigingen met betrekking tot brandstoffen zullen worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Kwantes GroenVerzorging zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 14 – ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub 1, worden aangegaan voor de tijd zoals staat vermeld in de offerte/overeenkomst/opdrachtbevestiging en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, zullen voorzover de berechting daarvan behoort tot de competentie ener rechtbank uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waarin